API Yandex.Metrica servisi kullanım koşulları

Bu belge API Yandex.Metrica servisi kullanım koşulları belgesinin Türkçe çevirisidir. API Yandex.Metrica servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. API Yandex.Metrica servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=ru.

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle, Yandex) Internet kullanıcısına (bundan böyle, Kullanıcı) şu adresten erişim sağlanan API Yandex.Metrica servisini (bundan böyle, Servis) kullanma olanağı sunar: http://api.yandex.com.tr/metrika. Aşağıda izah edilen koşullara uygun olarak, farklı Kullanıcı servislerinin ve uygulamalarının Yandex’in sunduğu Yandex.Metrica servisiyle etkileşim kurmasına izin verilir.

1.2. İşbu Koşullar, Servis kullanım usulüne ilişkin olarak, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine ek teşkil eder. İşbu koşullarda öngörülmeyen her konuda, Servis’in kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex.Metrica servisi kullanım koşulları (https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse), Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/rules) ve bunun yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) belgeleriyle düzenlenir.

1.3. Kullanıcı, Servis’e kaydolarak veya Servis tarafından sunulan diğer işlevsel araçlardan herhangi birinden yararlanarak, Servis’i/ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başladığında, işbu Koşulları ve ayrıca, yukarıda adı geçen tüm belgelerin koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Söz konusu belgelerin hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Servis’i kullanma hakkına sahip değildir.

1.4. İşbu Koşullar herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Koşulların yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Koşulların yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adresteki sayfada bulunur: https://yandex.com.tr/legal/metrica_api.

1.5. İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servis’i kullanmayı bırakması gerekir.

1.6. Servis, Kullanıcı’ya, web siteleri için ziyaret sayaçları oluşturmak, bunları yönetmek ve web sitelerinin ziyaret istatistiklerini almak amacıyla Yandex.Metrica servisine ücretsiz olarak sorgu gönderme olanağını ve bunun yanı sıra Yandex.Metrica servisini kullanarak, web sayfalarının okuyucularını değerlendirmeye yönelik diğer olanakları sunar. Kullanıcı ayrıca, işbu koşullarla ve de işbu Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen belge hükümleriyle çelişki oluşturmayan diğer yöntemlerle Servis’i kullanma hakkına sahiptir. Şu anda mevcut tüm Servis işlevleri ve ayrıca bu işlevlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni işlevlerin eklenmesi işbu Koşulların konusunu oluşturur.

2. Servis kullanım koşulları

2.1. Servis’in kullanımı ancak, Kullanıcı’nın aşağıdaki koşullara uyması halinde mümkündür:

2.1.1. Servis yalnızca, bağımsız olarak Servis'e kaydolup yetkilendirme anahtarı (belirteç) alındıktan sonra Yandex hesabına sahip olan Kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

2.1.2. Servis’in kullanılması durumunda, “Program Hakkında” bölümünde veya Servis aracılığıyla edinilen çıktı verilerin hemen yanında “Veriler Yandex.Metrica sistemi tarafından sağlanmıştır” mesajına yer verilmesi ve “Yandex.Metrica” sözcüğünü temel alan http://metrica.yandex.com.tr köprüsü eklenmesi suretiyle Yandex teknolojisinin belirtilmesi zorunludur. Mesajın yazı tipi boyutu, “Program Hakkında” bölümündeki diğer mesajların yazı tipi boyutundan veya çıktı verilerin yazı tipi boyutundan küçük olmamalıdır.

2.2. Servis’in kullanımıyla ilgili teknik koşullara ve önerilere http://api.yandex.com.tr/en/metrika/doc adresinden ulaşılabilir.

2.3. Servis (Servis yardımıyla alınan bilgiler dahil) Yandex tarafından “olduğu gibi” sağlanır. Yandex, Servis’in kullanıcı amaçlarına ve beklentilerine uygunluğunu, bütün olarak Servis’in ve özellikle de Kullanıcı sitesinde/sitelerinde kurulan sayaçların kesintisiz ve hatasız çalışmasını garanti etmediği gibi, Servis aracılığıyla alınan bilgilerin doğruluğuyla ilgili bir garanti de vermez. Ayrıca, Yandex, Servis kullanımıyla ilgili olarak önerilen (işbu Koşulların 2.2. maddesinde) üçüncü taraf yazılım ürünlerinin ve çözümlerin (kitaplık dahil) kesintisiz ve hatasız çalışacağını garanti etmez. Yandex, Servis’in ve/veya Kullanıcı sitesinde/sitelerinde kurulan sayaçların ve/veya Servis kullanımıyla ilgili olarak önerilen üçüncü taraf yazılım ürünlerinin ve çözümlerin (kitaplık dahil) kullanılması ya da kullanılamaması ve aynı şekilde Servis aracılığıyla alınan bilgilerin kullanılması veya kullanılamaması sonucu kullanıcı veya üçüncü tarafların göreceği doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan dolayı sorumluluk taşımaz ve böyle bir zararı tazmin etmez.

2.4. Kullanıcı, yetkilendirme anahtarının (belirteç) kullanımı ve saklanmasından tümüyle kendisi sorumludur ve bu anahtarı üçüncü taraflara devretme veya verme hakkına sahip değildir. Yandex, yetkilendirme anahtarının (belirteç) üçüncü taraflarca yetkisiz olarak kullanılmasından sorumlu tutulamaz. Servis kapsamında Kullanıcı’ya ait yetkilendirme anahtarının (belirteç) kullanımıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir.

2.5. Kullanıcı; işlemlerinin yasaların gereklerine uygun olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ve yasal çıkarlarını ihlal etmediği durumlar da dahil olmak üzere, Servis’in kullanımı sırasındaki işlemlerinden dolayı üçüncü taraflar karşısında sorumluluğu kendisi üstlenir. Servis’in kullanımıyla ilgili olarak üçüncü tarafların Kullanıcı işlemleriyle ilişkili şikayetlerinin çözümlenmesi, tek başına ve kendi hesabına Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir.

2.6. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’nın, yetkilendirme anahtarını (belirteç) ve hesabını kullanarak Servis’e (ya da teknolojik açından mümkünse Servis’in belirli işlevlerine) erişimini kısıtlama veya işbu Koşulların mükerrer ihlali durumunda Kullanıcı hesabını tamamen engelleme ya da yasaların gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukuki menfaatlerine uyulmasını sağlamak amacıyla Kullanıcı’ya karşı başka tedbirler uygulama hakkını saklı tutar.