• HALICI midi yarmalar� 2001 y�l�nda 8. yan� yine �stanbul'da birbirinden de�erli davetliler ve m�zisyenlerle kutlad�... HALICI midi'2001'in ana temas� sevgi...
  Bulunamadı: ekili, ler
 • �n korunmas� yönünde sürdürdü�ü çalmalar� nedeniyle GDO’ya Hay�r Platformu kat�l�mc�s� ve EVU’nun (Avrupa Vejetaryen Birli�i) üyesidir.
  Bulunamadı: ekili, ler
 • ...S�yas kt�dar ve yargının karsılıklı konumu-�Lkler�. ... nemli geli�me, hukuk ile siyaset aras�ndaki ayr�m �izgilerinin giderek kaybolmas� ve.
  Bulunamadı: ekili, yar
 • Oyunlarla T�rkiyem Yarmas�. Ad�m Ad�m T�rkiye,B�lgemizi Tan�yal�m ve rettiklerimiz �nitelerinde rendi�imiz bilgileri T�rkiye’m oyunumuzla hem tekrar...
  Bulunamadı: ekili, ler
 • Resmi tar�hin, düzmece tarih anlay da, sürekli kafa karkl yaratarak, i�i iyice bulan�kla�t�rd için, ortal�k dahada toz duman haldedir.
  Bulunamadı: ekili
 • ...4'�nc� etap �almalar�na ba�lad�k. A�ustos ay�nda yaptm�z. kura ekiliinin ard�ndan �imdide konutlar�m�z�n temelini atacaz. Sonra da...
 • � g�re� olayl� ge�mi� ve yarda kalmt�r. 1914 y�l�nda K�rkp�nar Ba�pehlivan� olmu�tur.
  Bulunamadı: malar, ekili
 • Altyap. almalar�. ... � verimli kullanma gibi bir zorunlulukla kar karya kalmt�r. �zellikle b�y�k kentlerde n�fusun giderek artmas�, buna kar.
  Bulunamadı: ekili, yar
 • Bat�n�n �slam�a ve slami metinlere ilgisinin ilk �rne�i 11.yy.da yap�lan Kur�an terc�mesi,dman� yak�ndan tan�mak amac�yla ger�ekle�tirildi.
  Bulunamadı: ekili
 • G�neydo�u Anadolu B�lgesi hububat ekili alanlar�nda g�r�len yaprakbiti t�rleri ve do�al dmanlar zerinde �almalar Studies on cereal aphids (Homoptera...
 • Yarmaya kat�lacak rencilerin Kemal Ahmet ARU�yu �ehir planlama, mimarl�k uygulamalar� ve almalar�yla anmak �zere a�ada belirlenmi�...
  Bulunamadı: ekili, ler
 • 5- K�rtasiye ihtiya�lar�n�n temini. 6- Kararlar�n yaz�lmas� ve karar defteri ile demirba� defterinin tutulmas�, di�er yazmalar�n yap�lmas�.
  Bulunamadı: ekili, yar
 • Bir�ok t�r, bir�ok virti�z ve bir�ok devrimsel�almalar hep bu y�llar aras�nda ortaya kt� ve biz m�zikseverlere alt�n bir�a� ya�att�lar.
  Bulunamadı: ekili, yar
 • Yarmalar bu haliyle devam etmemeli. ... Cengiz Semercio�lu (H�rriyet-Kelebek): Bu yarmalar �nce uyduda ba�lad�, sonra kablolu yay�nlara girdi.
  Bulunamadı: ekili, ler
 • ...ve Almanya�da mala kar su�lar�n so�uk yerlerde ve kn artmas. ... �luluk teorisini yumu�atm ve ke�fedilen su�lular�n yars�n�n do�u�tan su�.
  Bulunamadı: ekili, yar